Projekty z rezerwy Funduszu Pracy MRPiPS - Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie


Nagłówek

Projekty z rezerwy Funduszu Pracy MRPiPS - w trakcie realizacji

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi

Zaplanowane w programie działania służą zawodowej i społecznej aktywizacji osób zamieszkałych w gminach wiejskich i miejsko - wiejskich. Formy wsparcia: staże podejmowanie działalności gospodarczej refundacja doposażenia stanowiska pracy szkolenia prace interwencyjne bon na zasiedlenie W...

Program staży w placówkach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Uczestnicy programu poprzez odbywanie stażu w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zdobędą umiejętności w zakresie obsługi klienta, doradztwa rolniczego, obsługi specjalistycznych aplikacji. Uczestnikami programu będą osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby bezrobotne zamieszkałe na terenie gmin wiejskich i...

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej

Realizacja programu będzie prowadzona poprzez podjęcie pracy przez osoby bezrobotne w ramach robót publicznych, która posłuży m.in. eliminacji społecznego stanowiska dyskryminującego osoby starsze na rynku pracy. W ramach programu wsparciem obejmiemy 7 osób. Termin realizacji: kwiecień - grudzień 2018 r. Wartość...

Program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych

Program zakłada uruchomienie staży oraz szkoleń, które bezpośrednio przyczynią się do aktualizacji niezbędnych kwalifikacji i do uzyskania doświadczenia zawodowego osób długotrwale bezrobotnych.

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy oraz bezrobotnych opiekunów osób niepełnosprawnych

Zaplanowane w programie działania przywrócą zdolność zatrudnieniową osób w tej grupie docelowej oraz jej społeczną integrację.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę