Deklaracja Dostępności - Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie


Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Krotoszynie
Data publikacji strony internetowej: 16.06.2016
Data ostatniej istotnej aktualizacji:   06.09.2019.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r.o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
  filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.
  mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
Oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2019. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Hanna Szczecińska, adres poczty  elektronicznej  hszczecinska@krotoszyn.praca.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 62 725 36 84. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
 
 
 
Dostępność architektoniczna
Powiatowy Urząd Pracy, ul. Rawicka 7b, 63-700 Krotoszyn
Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Rawickiej . Wejście główne znajduje się na frontowej ścianie budynku, wejście z podjazdem dla wózków znajduje się z lewej strony budynku.
Nad wejściami brak systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do części korytarza prowadzą schody, przy których brak platformy przyschodowej. W budynku nie ma windy.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia.
Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
W Urzędzie nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę