Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie


Rynek pracy

  • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 40.400,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec stycznia 2022 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Program adresowany jest dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, z I lub II profilem pomocy, które: nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) nie szkolą (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i...

                                                                                     ...

Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, dla osób bezrobotnych, zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Rodzaje wsparcia: szkolenia, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia...

Program Aktywizacja i Integracja

Program adresowany jest dla osób bezrobotnych, dla których jest ustalony profil III, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej,  w szczególności realizujący kontrakt socjalny, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej. W programie przewidziano działania w zakresie integracji społecznej: poradnictwo...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę