Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie


Zawartość stron

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy[1]:

Kto może się ubiegać?
 1. podmiot prowadzący działalność gospodarczą;
 2. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamieszkująca lub mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.10)) lub prowadząca dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.11)) lub w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.12)), zatrudniająca w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy ("producent rolny").
 3. żłobki lub kluby dziecięce tworzone i prowadzone przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy może zostać udzielona ww. podmiotom
 1. niezalegającym ze spłatą rat pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy;
 2. niezalegającym z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 3. niezalegającym z opłacaniem innych danin publicznych;
 4. niekaranym, w okresie 2 lat przed wystąpieniem z wnioskiem o pożyczkę, za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Uwaga! Tworzone stanowisko pracy nie może być jednocześnie finansowane w ramach pożyczki i refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, o której mowa w art. 46 ust. 1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2013.674 ze zm.)

Pożyczki oraz usługi doradcze i szkoleniowe z tym związane są przyznawane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia  2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Kto udziela?

Pożyczek udzielają oraz usługi doradcze i szkoleniowe zapewniają pośrednicy finansowi wybierani przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Pośrednikiem finansowym może zostać bank lub instytucja finansowa, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.).

Jaka jest wysokość pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego?

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy jest udzielana na podstawie umowy, na wniosek podmiotu uprawnionego, po przedstawieniu kosztorysu dotyczącego tworzonego stanowiska pracy, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia.

Jakie oprocentowanie?

Oprocentowanie pożyczki na utworzenie stanowiska pracy jest stałe i wynosi, w skali roku, 0,25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Jak spłaca się pożyczkę?

Okres spłaty pożyczki na utworzenie stanowiska pracy nie może być dłuższy niż 3 lata.

Jednakże w sytuacji, gdy pożyczka na utworzenie stanowiska pracy powiększa kapitał zadłużenia
z tytułu pożyczki udzielonej na podjęcie działalności gospodarczej, jej spłata następuje zgodnie
z harmonogramem spłaty pożyczki udzielonej na podjęcie działalności gospodarczej.

Pożyczkobiorcy nie przysługuje prawo do karencji w spłacie pożyczki na utworzenie stanowiska pracy. Spłata pożyczki na utworzenie stanowiska pracy jest dokonywana w równych ratach, płatnych na rachunek bankowy właściwego pośrednika finansowego. Pożyczkobiorca nie ponosi opłat i kosztów z tytułu udzielonej pożyczki na utworzenie stanowiska pracy.

Jakie dopuszcza się formy zabezpieczenia?

Formą zabezpieczenia spłaty i zwrotu udzielonych pożyczki jest weksel własny in blanco i poręczenie dwóch osób fizycznych. W zależności od oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego zamiast poręczenia dwóch osób fizycznych może być ustanowione inne zabezpieczenie spłaty i zwrotu udzielonych pożyczek.

Co stanowi podstawę rozliczenia pożyczek?

Podstawą rozliczenia pożyczek są opłacone faktury lub inne równoważne dokumenty księgowe.

Kiedy i w jaki sposób zwraca się pożyczkę?

Pożyczkobiorca jest obowiązany dokonać zwrotu niespłaconej kwoty pożyczki na utworzenie stanowiska pracy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pożyczki,
w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wezwania do jej zwrotu, jeżeli zatrudniał na utworzonym stanowisku pracy bezrobotnego przez okres krótszy niż 12 miesięcy albo naruszył inne warunki umowy.

Zwrot niespłaconej kwoty pożyczki podlega zwiększeniu o kwotę uzyskanej korzyści wynikającej
z różnicy oprocentowania spłaconej części pożyczki w stosunku do oprocentowania równego stopie referencyjnej obliczonej zgodnie z metodologią określoną w Komunikacie Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008, str. 6) obowiązującego w dniu otrzymania pożyczki.

W przypadku gdy pożyczkobiorca w okresie do 36 miesięcy, obliczonych od pierwszego miesiąca, w którym zatrudnił na utworzonym stanowisku pracy bezrobotnego, w tym skierowanego bezrobotnego z wykorzystaniem środków pożyczki:
 1. zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, lub
 2. zlikwiduje utworzone stanowisko pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy
 3. spłaca pozostały do spłaty kapitał pożyczki na utworzenie stanowiska pracy, wraz z odsetkami równymi stopie referencyjnej obliczonej zgodnie z metodologią określoną w Komunikacie Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych, naliczonymi od dnia zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub od dnia likwidacji utworzonego stanowiska pracy, zgodnie z terminami przyjętymi w harmonogramie spłat pożyczek.

Zadania Starosty

Starosta  współpracując z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i pośrednikami finansowymi:
 • opiniuje wnioski o udzielenie pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy pod względem możliwości danego urzędu pracy w zakresie skierowania bezrobotnych posiadających kwalifikacje niezbędne do wykonywania pracy na planowanym do utworzenia stanowisku pracy;
 • kieruje bezrobotnych na utworzone stanowiska pracy;
 • monitoruje, we współpracy z pośrednikami finansowymi, zatrudnienia przez wymagany okres, bezrobotnych skierowanych przez powiatowe urzędy pracy u pożyczkobiorców,
 • na utworzonych stanowiskach pracy.

W jakim terminie musi Pożyczkobiorca poinformować  Powiatowy Urząd Pracy o zatrudnieniu bezrobotnego?

Pożyczkobiorca, któremu została udzielona pożyczka na utworzenie stanowiska pracy
dla bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy, jest obowiązany poinformować,
z 14-dniowym wyprzedzeniem, powiatowy urząd pracy oraz pośrednika finansowego o terminie zatrudnienia bezrobotnego oraz potwierdzić zatrudnienie bezrobotnego, w terminie 7 dni od dnia jego zatrudnienia.

Pożyczkobiorca, który otrzymał pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy, jest obowiązany poinformować pośrednika finansowego oraz powiatowy urząd pracy o rozwiązaniu umowy o pracę ze skierowanym bezrobotnym, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej rozwiązania.

W przypadku gdy powiatowy urząd pracy w terminie 30 dni od dnia otrzymania takiej informacji, nie skieruje bezrobotnego spełniającego wymagania utworzonego stanowiska pracy, pożyczkobiorca może zatrudnić na tym stanowisku bezrobotnego bez skierowania powiatowego urzędu pracy.  (wszedł w życie w dniu 27 maja 2014 r.)

CENTRALA BGK

Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
BGK Linia: 801 667 655 lub 22 596 59 00 (7.30 - 17.30)
fax: 22 627 03 78
e-mail: bgk@bgk.com.pl 
www.bgk.com.pl
Recepcja Centrali Banku tel: 22 596 59 99 lub 22 599 80 95

Wybrane placówki:

Oddział w Poznaniu
ul. Składowa 5, 61-888 Poznań
tel. 61 885 31 00
fax 61 852 82 20
e-mail: poznan@bgk.com.pl

Oddział we Wrocławiu
ul. Malarska 26, 50-111 Wrocław
tel. 71 388 42 00,
fax 71 388 42 03
e-mail: wroclaw@bgk.com.pl

Oddział w Warszawie   Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
tel. 22 522 93 33,
fax 22 627 06 33
e-mail: warszawa@bgk.com.pl

Oddział w Katowicach
ul. Podchorążych 1, 40-043 Katowice
tel. 32 602 94 00 ,
fax 32 254 02 64
e-mail: katowice@bgk.com.pl

Oddział w Łodzi
ul. Łąkowa 29, 90-554 Łódź
tel. 42 634 57 50
tel./fax 42 634 57 55
e-mail: lodz@bgk.com.pl

Oddział w Opolu
ul. Żeromskiego 1, 45-053 Opole
tel. 77 423 47 11
fax 77 454 96 15
e-mail: opole@bgk.com.pl

Godziny otwarcia placówek: poniedziałek - piątek, 8.00 - 16.00

Obsługa kasowa: 8.30 - 15.30

Bank Gospodarstwa Krajowego
                                                                                                                             www.bgk.com.pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
[1] Art. 61e-x Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2013.674 z późn. zm.)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę