Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie


Rynek pracy

  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.589,54 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2019r.

Wykres liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia. Stan na koniec okresu
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Program adresowany jest dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, z I lub II profilem pomocy, które: nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) nie szkolą (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i...

                                                                                     ...

Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, dla osób bezrobotnych, zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Rodzaje wsparcia: szkolenia, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia...

Program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnej młodzieży "Junior" współfinansowany ze środków PEFRON

Uwarunkowania Młodzież niepełnosprawna  stanowi szczególną grupę osób niepełnosprawnych zagrożoną bezrobociem. Problem bezrobocia wśród młodzieży niepełnosprawnej narasta z roku na rok, a jego rozwiązanie wymaga zdecydowanych działań ukierunkowanych przede wszystkim na odpowiednie dla potrzeb rynku kształcenie uczniów...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę